Chart of Attitudes Column 1-6

To: Chart of Attitudes Column 7-12