Chart of Attitudes Column 7-12

 

To: Chart of Attitudes Column 1-6